La Licorne

Lyons La Forêt | Hôtel & Spa

房间

入住时间为15:00,退房时间为11:00

取消政策:
您可以在抵达前72小时免费取消预订。
如果在住宿开始前72小时内取消,将收取住宿的全部费用。
如果没有出现,将收取预订的全部费用。

Rùzhù shíjiān wèi 15:00, Tuì fáng shíjiān wèi 11:00
qǔxiāo zhèngcè: Nín kěyǐ zài dǐdá qián 72 xiǎoshí miǎnfèi qǔxiāo yùdìng.
Rúguǒ zài zhùsù kāishǐ qián bù dào 72 xiǎoshí qǔxiāo, jiāng shōuqǔ zhùsù fèiyòng./span>
Rúguǒ wèi chūxiàn, jiāng shōuqǔ yùdìng de zǒng jīn’é.